Den nya kamera lagen räcker inte bara för att förebygga att brott sker. Snart lag på att näringsidkaren måste ha kamera.

Nedan följer text ifrån mig själv samt ifrån BRÅ. Inom en fem till sju års period så kommer det vara lag på att butiker samt resturanger har kameror, de fackliga organisationerna kommer att kräva detta för att skydda sin personal m.m. Det är jag helt övertygad om. Länsstyrelsen hänger inte alls med i denna utvecklingen, de snarare framstår som stenåldersmänniskor i detta avseende.

Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte blir allt mer vanligt i Sverige. Sedan den nya kameraövervakningslagen trädde i kraft i juli 2013 har det också i många fall blivit lättare att få tillstånd att bedriva kameraövervakning.

Att kameraövervaka offentliga miljöer för att förebygga brott är något som de flesta svenskar är positiva till. Mer tveksamma är man när det gäller kameror i skolor eller i badhusens omklädningsrum.
kamera
Effektiv metod i rätt miljö

Kameraövervakning är en metod som kan minska brottsligheten. Effekterna varierar efter omständigheterna både när det gäller den miljö i vilken kamerövervakningen bedrivs och hur man arbetar med kamerorna. Enligt den forskningssammanställning som Brå låtit genomföra har kameraövervakningen starkast brottsförebyggande effekt på parkeringsplatser. I andra miljöer, exempelvis stadskärnor, utsatta bostadsområden och kollektivtrafik, var resultaten inte lika tydliga. Därutöver tycks kameraövervakningen fungera bäst i kombination med andra brottsförebyggande åtgärder. Forskningssammanställningen visade också att kameraövervakning är mer effektivt mot egendomsbrott än mot våldsbrott.

Detta är själklart för mig – när du har en högpromille halt så ”skiter” grabben fullständigt om det hänger en kamera på Stureplan eller inte men tar till näven ändå, men när personen ifråga hamnar på bild så blir det ändå enklare att ta fast personen. Ett program som var klart bäst på detta var Hasse Aro och Efterlyst.

Nu har polisen fått tillstånd sedan några år tillbaka att kamera övervaka platser där de är oförmögna att lösa brott – kan tänka mig att det handlar om misshandel och rån som det övergripande och kamerorna har och sitter vad jag förstår det som på Medborgarplatsen och Stureplan jag har också förstått att det har blivit en marginell minskning på dessa brott där kamerorna suttit. Man har också kunnat följa skeenden i realtid med dessa kameror, uppklarande statistiken på dessa brott med kamerornas hjälp vet jag dock inte men att det inte skulle ha skett en ökning på detta område skulle göra mig mycket brydd i så fall.

Förutsättningar för att få tillstånd till kameraövervakning

I likhet med innan lagändringen krävs det tillstånd för att kameraövervaka platser dit allmänheten har tillträde. Dock räcker det nu i fler fall än tidigare att det görs en anmälan om övervakning, detta gäller exempelvis butiker, kollektivtrafik, vid bankomater och i parkeringshus. En förutsättning för kameraövervakningen är dock att den sker i syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott. Den som bedriver övervakningen ansvarar för att lagen följs.

På andra platser dit allmänheten har tillträde är det, liksom tidigare, länsstyrelsen i det aktuella länet som prövar om kameraövervakning ska beviljas. Detta gäller exempelvis övervakning av gator och torg. Vid beslut om tillstånd ska ges vägs övervakningsintresset mot integritetintresset, det vill säga behovet av kameraövervakningen för att exempelvis förebygga, avslöja eller utreda brott ställs emot enskildas intresse av att inte bli övervakade. En ansökan till länsstyrelsen bör innehålla en beskrivning av de förhållanden som råder på platsen, exempelvis redogörelse av de brott som anmäls där.

Så startar du

Att övervaka med kameror är reglerat i kameraövervakningslagen och kameraövervakningsförordningen. En förutsättning för att få bedriva kameraövervakning är att den sker i syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott. Förutsatt att detta syfte uppfylls räcker det många gånger att en anmälan om kameraövervakning görs för att få tillstånd till kameraövervakning (till exempel om övervakningen ska bedrivas i en bank eller butik). På andra platser, såsom gator och torg, krävs det att en ansökan om kameraövervakning görs. För att ansökan ska beviljas ska övervakningsintresset vara större än integritetsintresset. Dessutom ska vanligen kameraövervakningen inte ses som ett första alternativ. Andra, mindre ingripande åtgärder, ska först ha övervägts eller prövats. Det är också viktigt att behovet av kameraövervakningen beskrivs, exempelvis med hjälp av dokumentation av brottsanmälningar.

Ett möjligt upplägg för att starta kameraövervakning skulle kunna se ut så här:

  • Börja med att göra en ingående kartläggning av hur problemen ser ut
  • Analysera problemen och fundera över om det finns andra åtgärder som kan förebygga dem
  • Om kameraövervakning behövs, fundera på över hur den kan kombineras med andra brottsförebyggande metoder
  • Undersök om ansökan alternativt anmälan behöver göras och hur tekniken bäst kan användas
  • Dokumentera verksamheten löpande och utvärdera insatserna genom att exempelvis följa statistiken över anmälda brott

Anna Lindhs mördare skulle absolut inte ha klaras upp så fort om inte en eller flera kameror funnits där.

Vi höras.

Säkerhetschefens ansvar är och förblir att skydda varumärket – men vad gör Swedbank?

Hej mina vänner.

Starka varumärken är viktigt – i alla branscher vill jag påstå.

 Jag har ställt frågan till många ”säkchefer” vad det deras viktigaste uppgift är och jag får alltid en harang med olika svar, vilket förvisso inte är så konstigt. Men jag vill påstå att varumärket måste överskugga allt.

 Ett varumärke är inte en reklamsymbol, det är ett sätt att förmedla värderingar, som med stolthet kan delas av den målgrupp det riktas mot. Inom de företag jag varit verksam i så är de gånger man slarvat med detta så har det blivit mos av det hela. Det gäller att få fram de värderingar både inom och ut till de man vill sälja sina tjänster eller produkter till och det är med en kirurgisk precision.

 Varumärke skapas genom kommunikation mellan människor. 
Det är i det trovärdigt levererade budskapet man lägger grunden till sitt varumärke, men förutsätter att budskapet är väl grundat i visioner, mål, strategier och värderingar. Om dessa parametrar är genomtänkta, trovärdiga och förankrade kan grunden läggas till sin önskade plattform. Dessutom krävs långsiktighet och tålamod. Ett varumärke som Swedbank kan och kommer förknippas med de senaste månadens händelse under lång tid framöver

Världens idag ledande varumärken är grundade med en lång historik, exempelvis Coca Cola, Ikea, Canon, H & M och IBM.

Gäller detta även i de kriminella värld? Jag vill hävda i alla högsta grad. Samma sak gäller givetvis hos bevakningsföretagen – jag kommer ihåg hur vi resonerade när vi skulle bygga upp varumärket Nordiskbevakningstjänst, vi skulle absolut ha en inre kärna på ca 100 personer som skulle vara de informella budbärarna att föra fram namnet. Att bygga varumärket måste komma ifrån de anställda. Vi jobbade så hårt på detta så att vissa trodde att vi var någon slags sekt, skämtsamt dock.

Varje ny kund, varje ingripande basunerades ut som om det vore en ny månlandning. Detta lyckades fantastiskt bra, sedan lyftes bolagetsnamn fram så naturligt att vissa kundbesök krävdes inte ens en presentation utan kunden visste redan vad vi stod för. Då säger vän av ordningen att så är det ju med all kvalité, ja visst är det så MEN vi lyckades med detta på TRE ynka år. Tack alla NBT:are. Ni gjorde det.

Så säkerhetschefens roll är att stärka och skydda varumärket – inget annat.

Vi höras!

Avtalsbundenhet (pacta sunt servanda)

 Avtalsbundenheten gäller i allra högsta grad i den kriminella världen också!

Avtalsbundenhet är en grundläggande princip som innebär att en part som ingått ett avtal är skyldig att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med avtalsinnehållet.
På svenska skulle man kunna översätta det latinska uttrycket pacta sunt servanda, till löften ska hållas. Denna princip avser att fungera som en säkerhet för avtalsparternas rättigheter som följer av avtalet. Om någon förvägras sina rättigheter på grund av att dennes motpart inte håller sitt löfte, dvs. avtalet, kan denne gå till domstol för att tvinga motparten att prestera i enlighet med avtalet.
Domstolen tolkar avtalet och kan därefter rikta tvångsåtgärder, s.k. exekution, för att den skadelidande parten ska erhålla de rättigheter som följer av avtalet.

Att avtal ska hållas är en grundläggande princip som alla måste sträva efter att följa för att ett samhälle ska kunna fungera, både i ens privatliv och i kommersiella sammanhang.

pabloDet är ganska enkel för mig det man är överens om gäller oavsett muntligt eller skriftligt. Sedan finns det alltid undantag som att ena parten inte är i sitt ”fulla” förstånd m.m. Mer om detta i nästa blogg för då gäller det avtal där ettablissamanget har ett försprång emot de små i tvistefrågor i våra svenska domstolar.

Vi höras!