Parkeringsvakter ska utnyttjas mera – dessa kan göra mycket mera på våra gator och torg.

Parkeringsövervakning innebär ett visst mått av myndighetsutövning mot enskild och har därför historiskt ansetts vara en uppgift för polisen när verksamheten utövas på allmän mark (Regeringsformen 11 kap. 6 § 3 st). Idag har genom lag även kommun givits rätt att utföra parkeringsövervakning. Att övervaka parkeringsplatser på privat tomtmark utgör inte myndighetsutövning varför markägaren själv kan utföra uppdraget. Som markägare räknas också den som på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering eller att förbjuda parkering inom området.

Vem får utfärda parkeringsanmärkningar?

Allmän mark

I lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. framgår att parkeringsanmärkningar får meddelas av polismän och av kommunen förordnade parkeringsvakter (5 § och 6 §). Med kommunala parkeringsaktiebolag förstås ett av kommunen direkt eller indirekt helägt aktiebolag (prop. 1988/89:101 s. 5). Ett förordnande som parkeringsvakt fattas genom ett beslut av kommunen om anställning som parkeringsvakt eller motsvarande. Förordnande som parkeringsvakt finnas i två former, dels anställning i kommunen som parkeringsvakt, dels som särskilt förordnande. Kommunen kan också via upphandling överlåta parkeringsövervakningen till privata företag i vissa fall, till exempel till auktoriserade bevakningsföretag.

Privat mark

I lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) finns regler för ägare av privat mark. Där framgår att markägare som upplåter parkeringsplats får ta ut en kontrollavgift för felparkering.  Markägaren är skyldig att genom tydlig skyltning med vägmärken ange vilka parkeringsvillkor som gäller på platsen. Kontrollavgiften får heller inte överstiga kommunens egen felparkeringsavgift.

Parkeringsvakten

En parkeringsvakt anställd i ett auktoriserat bevakningsföretag ska, som all annan personal, vara godkänd av länsstyrelsen och på anmäld av företaget innan denne får börja arbeta.  Alltså om de dessutom är väktare eller ordningsvakt så kommer dessa att jobba på ett annat sätt också.

Vi höras!

 

 

 

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.