Prosolvia konkursbo vann över PWC efter 14 år, det finns många liknelser i Panaxia härvan!

Visst är det så att Panaxia är ett nytt Prosolvia. Lite snabb bakrunds fakta om Prosolvia så att alla hänger med i detta.

Prosolvia var ett företag som sysslade med att utveckla programvaror fördatasimuleringar, i vilka hela fabriker kunde byggas upp, för att se om det fungerade i praktiken. De började växa i mitten av 1990-talet och 1997 etablerades företaget på börsen. Tidningen Computer Sweden skrev att Prosolvia tänker bli Sveriges stora internationella IT-succé, och aktien steg med rekordfart.

Grundarna av företaget, Dan Lejerskär och Morgan Herou, var 1998 Sveriges rikaste personer, ”på pappret”, med drygt en miljard kronor vardera i Prosolviaaktier. Dagens Industri och fondmäklarfirman Enskilda, publicerade avslöjande efter avslöjande om att et fanns tveksamheter i Prosolvias bokföring, intäkter blåstes upp och kostnader doldes, en stor verklig förlust kunde på så sätt omvandlas till en fiktiv vinst.

 Ledningen hade dessutom sagt åt revisorn att inte granska vissa kundfordringar, som senare visade sig vara luftfakturor. 1998 skedde avslöjandet och aktien sjönk som en sten. Man hade blåst upp företaget med minst 35%

Samma sak här då det gäller Panaxias affärer med G4S värdebolag, nu pratar vi om många miljoner som gått igenom årsredovisningar som inte anmälts och många inblandade parter här. Panaxia borde varit i konkurs redan 2007.

1. Vi sålde Nordiskbevakningstjänst till Pan Alarm som var uppbyggt på BLUFF.

2. Pan Alarm såldes vidare till företaget Panaxia som också var uppbyggt på BLUFF.

Detta var således helt omöjligt för utomstående som vi att kontrollera detta då många yrkesmän och företag var insyltade i detta och godkänt både Pan Alarm och Panaxias årsredovisningar.

Efter fyra års utredning åtalades fem personer, däribland de två grundarna och den välkände revisorn Nils Brehmer, anställd av Öhrlings Price water house Coopers.Grundarna åtalades för grovt bokföringsbrott och grovt svindleri, medan åtalet motrevisorn blev grovt svindleri eller medhjälp till detta.

Förutom detta åtal, stämde även konkursförvaltaren Peter Björnram bland annat de tvåhuvudägarna, och revisionsfirman Öhrlings Price water house Coopers, på 1,4 miljoner Styrelsens ordförande Nils Hammar påstod i sitt svaromål på stämningsansökan, att han inte haft någon insyn i hur enskilda affärshändelser bokförts, han ska vidare ofta ha rådfrågat revisorn och fått klartecken. Revisionsfirman å sin sida framhöll att det är styrelsen och ledningen som ansvarar för bolagets skötsel, revisorns ansvar är att redovisningen sker enligt god redovisningssed.

När man går in och granskar Panaxia ärendet så finns här många liknelser som jag ser det men det finns många andra som också är ansvariga i Panaxia härvan.

År 2002 kom en ny revisorslag som jag tycker är ”klockren” läs själva om jag nu inte har tröttat ut er redan.

 Egenintressehot

Egenintressehot är ett annat ord för ekonomiskt intresse, då revisorn eller någon annan i den revisionsgrupp där revisorn är verksam, har direkta eller indirekta ekonomiska intressen i revisionsklientens verksamhet.Ett direkt ekonomiskt intresse kan vara att en revisor har investerat i, eller deltar i gemensamma projekt. Ytterliggare ett exempel kan vara när en revisor eller en närstående gett lån till, eller gått i borgen för sin klient.

När en revisionsbyrå står i ekonomiskt beroendeförhållande till en klient, är det också ett hot mot opartiskhet och självständighet. Detta gäller också om revisorn får ett arvode baserat på byråns resultat, tillika då någon i revisorns omgivning har fått erbjudande om att ta anställning hos revisionsklienten. Indirekta ekonomiska intressen jämställs med direkta, och kan vara då en närståendeperson till revisorn har affärsrelation till, eller annat ekonomiskt intresse i revisionsklienten.Som indirekt hot räknas också då revisorn har ekonomiska intressen i ett företag som äger andelar i revisionsklienten.

 Självgranskningshot

Med självgranskning menas att den som ska göra granskningen redan tidigare i något annat sammanhang tagit ställning till det som ska granskas. Hotet mot självgranskningen uppstår till exempel när revisorn eller någon i revisionsgruppen gett rådgivning till revisionsklienten, i någon fråga som revisorn i sin granskning kan behöva ta ställning till. En annan situation då självgranskningshot föreligger är då revisorn har varit anställd hos det granskade företaget, eller då någon närstående person till revisorn, är eller har varit verksam i det granskade företagets ledning, eller på annat sätt deltagit i det arbete som revisorn ska granska.En annan typ av självgranskning föreligger då revisorn eller någon annan i¨revisionsgruppen tidigare under revisionsuppdraget gjort ställningstaganden, vilkas riktighet revisorn måste pröva, som ett led i granskningsuppdraget. Det kan till exempelgälla att revisorn måste granska och ta ställning till förhållanden i en års redovisning.

Partställningshot

Ett förhållande då förtroendet för revisorns oberoende hotas, är då revisorn eller någon i dennes grupp uppträder, eller har uppträtt till stöd för eller emot revisionsklientens ståndpunkt i en rättslig eller ekonomisk fråga, där det råder meningsskiljaktigheter ellerintressemotsättningar. Det kan till exempel gälla om revisorn eller någon i gruppen företräder revisionsklienten i tvister med Skatteverket. Regeln blir tillämplig först om revisorn har i uppdrag att tala i revisionsklienten sak,således gäller inte presumtionsregeln om revisorn enbart vidareförmedlar uppgifter till Skatteverket.

 Vänskapshot

Vid nära personliga relationer till en klient finns det en risk att revisorn blir benägen attvara alltför välvilligt sinnad till klientens intressen. Detta kan också förekomma då revisorn är vän med personer i revisionsklientens ledning, eller exempelvis en ekonomichef. Den nära personliga kontakten kan vara allt från ett mångårigt vänskapsband till ofta återkommande sociala kontakter. Ett särskilt slag av vänskapshot kan uppkomma då revisorn eller någon av revisorns medhjälpare har innehaft uppdrag för revisionsklienten under en lång följd av år.

 Skrämselhot

Då hot och påtryckningar från en revisionsklient, eller annan, som är riktade mot

revisorn på ett sådant sätt att det inger obehag bör revisorns opartiskhet ifrågasättas.

 Generalklausulen

Om det finns andra förhållanden som medför att revisorns oberoende kan ifrågasättas, men som inte passar in under någon av ovanstående punkter.

Jag kommer att återkomma i mer detaljerad form kring detta. Men en sak är säker många fel har begåtts och ni som läst tidigare bloggar hänger säkert med lättare då jag gång på gång diskuterat om PWC och Foyens ställning i detta. Nu när Prosolvia kom upp så visste jag ej om detta.

Prosolvia skandalen var för 14 år sedan.

Som vi säger i Skellefteå och Piteå vi höras och smaklig måltid.

 

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.