Näringsförbud- Ingen parkeringsbot direkt! Maxstraffet för näringsförbud är 10 år.

Näringsförbud, förbjuden att driva näringsverksamhet, detta gäller alla! Ingen kan stå över Svenska lagar, Ingen..

Keränen, gjorde helt rätt. Vi kan inte leva rättslösa. Det finns två jätte bolag till som inte är utan skuld enligt min mening.

Näringsförbud, det måste kännas jobbigt för den sanna entreprenören.

Om du är försatt i personlig konkurs har du ett automatiskt verkande näringsförbud så länge konkursen pågår. Det innebär att du inte får driva bokföringspliktig verksamhet. Förbudet är absolut, vilket betyder att du inte kan få dispens. I vår bransch kan man inte gömma sig, alla är nyfikna och alla som jag känner vill arbeta på ett bolag som håller sig till dom lagar och förordningar som gäller för oss i bevakningsbranschen.

Näringsförbudet upphör först när konkursen avslutas. Det är därför viktigt att du på alla sätt underlättar konkursförvaltarens arbete genom att förse honom med den hjälp och de upplysningar han behöver. Du medverkar då till att konkursen kan avslutas snabbare.

Näringsförbud enligt särskild lagstiftning – Vem kan få särskilt näringsförbud? Du kan få näringsförbud genom särskilt beslut i domstol enligt lagen om näringsförbud (1986:436). Vad som gäller i Panaxia skandalerna vet jag dock inte, men en sak är klar, många och många fler bolag kommer att dras med i detta fall. Jag är en utav dessa som fått stänga butiken för brottslingar, jag menar detta är inte en enskild gärningsmansverk finns många fler som är inblandade.

Det är i första hand allmän åklagare som för talan om näringsförbud. Du kan åläggas näringsförbud om du grovt åsidosatt vad som krävts av dig i din näringsverksamhet och då gjort dig skyldig till brott som inte är obetydligt.

Näringsförbud kan också åläggas den som grovt åsidosatt sina skyldigheter som näringsidkare och samtidigt i stor omfattning försummat att betala vissa skatter, tullar och avgifter. Den som försatts i konkurs och agerat grovt olämpligt mot sina borgenärer kan också få näringsförbud.

Vad innebär det särskilda näringsförbudet? Näringsförbudet innebär att du inte får driva näringsverksamhet. Du får vidare inte vara t.ex. bolagsman i handelsbolag, ledamot i ett aktiebolags styrelse eller teckna firman i något bolag. Du får heller inte arbeta i någon närståendes verksamhet. Näringsförbud kan åläggas för en tid mellan tre och tio år…
Om en domstol ålägger dig näringsförbud kan den samtidigt ge dig tillstånd att fortsätta din näringsverksamhet under en viss avvecklingstid.

Övervakning Det är kronofogdemyndigheten som övervakar att du som har näringsförbud inte bryter mot detta. Det är viktigt att du håller kronofogdemyndigheten underrättad om var du kan anträffas och vad du arbetar med. Kronofogdemyndigheten har i sitt övervakningsarbete möjlighet att t.ex. söka i olika register. Myndigheten har också rätt att ta hjälp av polismyndigheten. Om du överträder förbudet ska kronofogdemyndigheten anmäla detta till allmän åklagare.

Tack till Piteå och Skellefteå för ert bidrag, vill också sända ett tack  till Göteborg   som inkmmit med uppgifter. Vi jobbar på och rätt ska vara rätt eller hur? Nu börjar snart sommaren på allvar, det ska bli skönt att få segla lite, jag har fått ett förslag. Dock inte till Adriatiska eller Medelhavet, kommer att hålla till i dom norra trakterna i Sverige.

Tusen röda rosor går till den eller dessa personer som försökt att sänka bloggen! Vi har ökat i läsarantal tack vare ER.

 

 

                        

 

Ekobrott i Sverige, stort mörkertal. Alla lurade hinner inte vänta utan säljer sin fordran till organisationer som driver in dessa. Valde undertecknad fel väg?

Hej alla,

Ekobrottsmyndigheten. Deras uppgift är att förebygga, förhindra, utreda och lagföra ekonomiskbrottslighet.

Ekobrottsmyndigheten är en specialist myndighet med olika specialist kompetenser och dessa människor ställs inför många stora prövningar.

Den här kompetensen ska analysera och utreda ekonomiskabrott, ofta är ekonomiska brott ganska komplicerade enligt myndigheternas ögon. Den här kompetensen består av eko åklagare, eko sekreterare, eko revisorer, eko poliser. Näringslivet är utsatt för bedrägerier och andra ekonomiskabrott. Antalet bedrägerier har ökat de senaste åren. Det gällerbåde internationellt och i Sverige.

Bedrägerierna har kommit med en raket fart i Sverige, dessa större bedrägerier är svåra för många erkänner per de facto att man inte har blivit lurad, undertecknad är ett solklart exempel på detta. Nu när jag började blogga så vet jag att det finns många, många där ute som har blivit lurade av skojare, skojarna tycker det är affärer, det är deras affärsverksamhet helt enkelt, bluffare är vad dom är.

Vakna Sverige, människor som har sparat en slant och vill ha en bra tillvaro på ålderns höst blir då lurade av människor som säger att dom har ett väldigt bra case där man kan placera sina pengar.

I sämre tider ökar pressen på och i företagen vilket ofta medför att antalet bedrägerier och ekonomiska brott blir fler. En anledning till att fler bedrägerier upptäcks under låg konjunktur är också att företagen blir mer kostnadsmedvetna och analyserar sina utgifter mera.

Ekonomiskbrottslighet i en högre skola så finns ej data, typ Panaxia härvan eller försäljning av obligationer t.ex. gruvor som inte existerar m.m.

Ekobrott är ett samlingsbegrepp som innehåller många typer av brott. Under 2012 anmäldes 15 800 brott mot skattebrottslagen (inklusive grovt skattebrott), 11 100 bokföringsbrott och 2 755 förskingringsbrott. Dessutom anmäldes omkring 128 000 bedrägeri- och 7 900 bidragsbrott.

Ekonomisk brottslighet, också kallat ekobrott, är ett samlingsbegrepp som innehåller många typer av brott. De två vanligaste ekobrotten är skattebrott och bokföringsbrott.

DOM FLESTA ANMÄLS AV KONKURSFÖRVALTARE, DET PARADOXALA ÄR ATT KONKURSEN I SÅDANA FALL KAN VARA ATT MAN VARIT UTSATT FÖR ETT ELLER FLERA BROTT, MITT FALL ÄR ETT SÅDANT.

EBM är klart beroende av konkursförvaltarens utsago, om konkursförvaltaren som i detta fall inte gör ett ordentligt arbete så faller många saker mellan stolarna, brottslingarna går fria och skadan för dom drabbade blir ÄNNU större än innan, den drabbade utgår ifrån att vi lever i ett rättsamhälle.

Till ekonomisk brottslighet räknas till exempel bokföringsbrott, olika typer av skattebrott, förskingring, insiderbrott, trolöshet mot huvudman och mutbrott. De flesta misstänkta är medelålders män. Brotten begås oftast inom en näringsverksamhet.

Ekobrott vanligare i vissa branscher De två vanligaste ekobrottskategorierna, skattebrott och bokföringsbrott, upptäcks och anmäls vanligtvis av Skatteverket och av konkursförvaltare. Här har antalet inkomna brottsmisstankar i stort sett ökat under hela 2000-talet. Oredovisade intäkter och svartarbete är vanliga exempel på ekobrott som ofta förekommer i branscher där man hanterar mycket kontanter, exempelvis restaurang-, taxi- och frisörbranschen. Även inom byggbranschen har ekonomisk brottslighet uppmärksammats, bland annat då det gäller handel med svart arbetskraft.

Bedrägerierna skulle klaras upp snabbare och effektivare om vi hade en myndighet som arbetar på en resultat lön också, typ en slags bonus!

Antalet anmälda brott mot skattebrottslagen har minskat med 10 procent jämfört med 2011. Samtidigt har de grova skattebrotten ökat med 13 procent till omkring 4 450 anmälningar under 2012.

Att uppklaringsstatistiken är hög är för när åklagaren väcker åtal så är gärningsmannen självklart redan utpekad och Case Closes, när det gäller i den högra skolan så vill jag mena att just nu så är VI chanslösa!

Uppklaringsprocenten för ekonomisk brottslighet är relativt hög, vilket beror på att det nästan alltid finns en misstänkt när anmälan görs.

Nedan följer lite data som jag tagit ifrån BRÅ, det finns ingen data om dessa brott som jag skrivit om eller som jag själv nu lever i.

Exempel kan en person bindas till brottet i 33 procent av bokföringsbrotten och 23 procent av brotten mot skattebrottslagen (2011).Omkring 400 personer lagfördes under 2010 för brott mot skattebrottslagen som huvudbrott. Dessutom lagfördes cirka 1 700 personer för olika borgenärsbrott som huvudbrott, nästan uteslutande bokföringsbrott.

Närmare 750 personer lagfördes med förskingring och annan trolöshet som huvudbrott. Vid borgenärsbrott är det vanligast att personen meddelas strafföreläggande eller döms till villkorlig dom, medan det vid grovt skattebrott är vanligast att man döms till fängelse.

Den genomsnittligt utdömda strafftiden för grovt skattebrott är ett år och sju månader.

Tidigare år har det funnits brister i hur den ekonomiska brottsligheten har redovisats i statistiken. År 2007 infördes ett nytt system som ger en bättre bild av det faktiska antalet anmälda brott.

Detta är en ny företeelse hos oss!

Antalet anmälda fall av bedrägerier 2003-2012. Under den senaste tioårsperioden har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 94 procent. Antal anmälningar har mer än fördubblats sedan 2006. Sett i ett längre perspektiv har nivån för bedrägerier tidvis varit nästan lika hög.

Bidragsfusk och bluffakturor ökar – datorbedrägerier minskar

Under 2012 anmäldes cirka 128 000 bedrägeribrott (9 kap. brottsbalken). Det är en ökning med 13 600 brott (+12 %) jämfört med 2011. Bedrägeri med hjälp av internet har ökat med 42 procent till 21 200 anmälda brott, samtidigt som bedrägeri med hjälp av bluffaktura har minskat med 6 procent till 16 000 anmälda brott.

Under den senaste tioårsperioden har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 94 procent. Antal anmälningar har mer än fördubblats sedan 2006. Sett i ett längre perspektiv har nivån för bedrägerier tidvis varit nästan lika hög.

Stort mörkertal för bedrägerier

År 2012 anmäldes 7 910 bidragsbrott, vilket motsvarar en minskning med 12 procent jämfört med 2011. Drygt 40 % av bidragsbrotten avser brott mot Försäkringskassan. Dessa brott minskade med 25 procent till 3 320 anmälda brott.

Den faktiska brottsligheten är antagligen större, eftersom många bedrägerier inte kommer till myndigheternas kännedom. Av de cirka 8 000 personer som misstänktes för bedrägeri år 2010 var majoriteten män, 21 procent var kvinnor.  Den vanligaste påföljden för bedrägeri är villkorlig dom och strafföreläggande.

Nedan lite fakta

  • 128 000 bedrägeribrott (2012)

Nu skrivs det inte om i den högre skolan.  Du kan gå och köpa ett bolag för 100 miljoner, det är inget brott att du inte kan betala, men det är ett brott om du vet om detta innan affären GÖRS, så var fallet när Pan Alarm såldes till Panaxia 2008 december.

  • 15 800 skattebrott anmäldes (2012)
  • 11 100 bokföringsbrott anmäldes (2012
  • 7 900 brott mot bidragslagen anmäldes (2012)

3 200 personer lagfördes för bedrägeri som huvudbrott (2010) 2 755 förskingringsbrott anmälde(2012)

 De vanligaste formerna av bedrägeri är att ställa ut fiktiva fakturor, att manipulera bonusupplägg och att betala utersättningar mot förfalskade underlag.

Vanliga drivkrafter bakom olika typer av bedrägerier är missnöje med arbetssituationen, hård press från omgivningen eller tillgång till hemlig information och vetskap om hur företagets interna kontroller fungerar.

De allvarliga bedrägerierna utförs främst av personer i ledandebefattning inom de utsatta företagen eller organisationerna Dessa har normalt stor insyn i företaget och kan därigenom genomföra grövre bedrägerier. De bedrägerier som utförs av personer i ledande befattningar gör i genomsnitt tio gånger så stor ekonomisk skada jämfört med de som utförs av övriga anställda.

Panaxia är ett solklart exempel på att den ekonomiska chefen varit inblandad i bedrägeriet emot mig och min kollega, styrelsen likaså. Man ska komma ihåg att Panaxia var ett börsbolag inget annat.

ALLA I ETT FÖRETAG ARBETAR FÖR ÄGARNA I DETTA FALL FLERA TUSENTALS ÄGARE!

Hur kan ägarna skydda sig. Genom att lyssna till revisorernas upprepade anmärkningar ombrister i den interna kontrollen och göra förbättringsåtgärder.

Men om REVISORERNA INTE ANMÄLER DETTA! SAMT ATT BOLAGETS JURIST SPRINGER EN ENSKILDS ÄGARES ÄRENDE!

Den interna kontroll som i praktiken inte fanns hos Panaxia. Kom igen nu PWC! Vad har ni ställt för frågor till FOYEN? Vad fick ni för svar i dessa frågor?

Vi var ägare, vi kräver ett svar.  Kunde vi eller dom andra ägarna ha skyddat sig annorlunda EN större granskning av ledande befattningshavare kanske, här skulle man definitivt börjat med styrelseordförande och dess lakejer. Men om alla är med på bluffen så blir det svårt.

Panaxia borde gått i graven 2007 det är min uppfattning och den kommer inte ändras om något annat inte dyker upp. Jag har nu granska kollat och vridit på det mesta och kan bara konstatera att PWC samt FOYEN har gjort ett grymt dåligt arbete troligvist brottsligt. Jag kommer att lägga fram mera bevis på detta framgent.

Misstanke eller konstaterad oegentlighet, kontantuttag ur Panaxia kontantservice, detta visste SPARBANKERNA, den oskyldige Bo Bengtsson.

Detta är en stor härva där det nu förekommer hot också i bilden.

Fallet XX

Jag väljer att kalla det så, jag blir uppringd i slutet på november 2006 utav en person i min bransch som frågar mig om jag vill ta mig an ett fall där en person har satts under hot av en organisation som pressar han på pengar. Vid det aktuella tillfället så går vårt företag lysande, Nordiskbevakningstjänst är en framgångsaga.

Åren 2004-2007 så kom jag i kontakt med organisationer eller människor som blivit hotade eller hotade andra människor, det handlade om pengar och i vissa enstaka fall så kom prestige med i bilden. Varför jag vill ta upp detta fall är för att vår myndighet inte hänger med och det skadar vår rättsäkerhet för den svenska medborgaren.

Jag träffar mannen ifråga hemma hos honom, han hade byggt ett stort och fint hus. Han berättade för mig att den som han hade anlitat för byggnationen hade gått till en organisation som nu ville ha betalt.

Han berättade att han hade anlitat byggföretaget på rekommendationer av en god vän, jag kontrollerade upp företaget och det var ett känt företag på orten och hade i princip ett klanterfritt cv. Jag bad husägaren att plocka fram avtal och dokumentation som hade förts vid affären, det gjordes och jag kunde också konstatera att allt var i sin ordning, när jobbet skulle göras och när betalning skulle ske. Alltså inga problem.

De som jag hade till min hjälp här var en ekonom, samt revisor och jag själv. Det var vår lilla grupp. Så jag bestämmer träff med företaget som hade utfört jobben och med dess ”rådgivare” indrivarbolaget. Vi träffas på ett café på orten och de berättar sin historia.

Jag kunde bara konstatera att min uppdragsgivare INTE hade betalt och att byggföretaget skulle betala ut lön till sina anställda och leverantörer, byggföretaget låg inför en konkurs nu.

Så som jag fick förklarat så hade den här byggkillen om jag får kalla honom så två alternativ det ena var att gå till polisen och driva in pengarna den vägen det andra alternativet var att göra som han nu gjorde.

Det första alternativet skulle ta för lång tid och hans bolag skulle gått i källaren d.v.s. konkurs det andra alternativet var mycket dyrt men han skulle då klara bolaget, han hade inte tid att vänta. Mötet var inte alls som det brukar vara i sådana här fall utan det var sakligt och deras historia var trovärdig.

Jag blev förbannad på mig själv att jag inte kollat upp saker och ting bättre, min uppdragsgivare var en skojare själv! När jag la fram detta för min uppdragsgivare så skakade han bara på huvudet och kom med en ny lögn, jag förklarade för honom att jag inte kunde ha honom som kund eftersom han hade ljugit för mig och dessutom utsatt mig för en väldigt stor risk.  Jag uppmanade honom att betala och åkte därifrån.

Jag gjorde fel här, jag borde kollat upp klienten närmare, jag litade på den som jag hade fått jobbet ifrån och jag litade på klienten för han var utsatt för ett hot ifrån en brottslig känd organisation.

Okej, hur drar du nu paralleller till Pan Alarm affären och Panaxia?

När vi sålde Pan Alarm till Panaxia så utgick vi ifrån att det var en schysst affär, företaget fanns på en börslista med alla dess kontroll funktioner det var revisorer inblandade i bolaget och det fanns legala rådgivare som skulle se till att affären gick rätt till.

Det var ett kontant bud och vi skulle fått betalt, min kollega fick ca 85 % av köpeskillingen efter mycket krigande jag själv har inte fått något av detta mer än att man skickade över 11 miljoner aktier till mitt konto och ett par cementklumpar i Grekland där man påstår att jag skulle vara ägare till ett hus.

Jag valde den svenska modellen att vara tyst och försöka förhandla, ville inte ställa till mera oro. Dom ända som fick lida var jag själv och min familj.

Nu är inte denna historia slut, det finns nu tillräckligt med bevis för att jag har rätt i mina påståenden och bara för att man har ett varumärke som det står något på som är stort så betyder inte det att man alltid har rätt. FOYEN, PWC, SPARBANKEN. Upp till bevis.

Håkan.

 

 

 

 

Hot och hot, när det börjar bränna till hos motståndaren, då vill dessa visa vart jag bor, fegisar! Nedan ser ni exempel.

fastighetsbev fadtbev@hotmail.com 183.88.20.222

Har inte din namnteckning blivit förfalskad i andra sammanhang, säger inget om dokumenten ovan

Orrfjärdsgränd 20 12051 Årsta Stockholms län

Orrfjärdsgränd 20
12051 Årsta
Stockholms län

fadtbev@hotmail.com
fastighetsbev
0

Horribelt! Förfalskade dokument, ett smakprov. Jag kommer att lägga upp bevis.

Förfalskad namnteckning! Detta är ett av många, många dokument som finns.

När Nordiskbevakningstjänst köps tillbaka av mitt bolag så vill jag ha en överlåtelsebalans, jag tjatar om detta men får bara ”rappakalja” som svar. Jag vägrar då att skriva under faställelseintyget. Det som ni ser till vänster i bild är den falska och det ser ut som man har skrivit Olle Gisslen, den högra är den riktiga. Detta godkänner bolagsverket och dessa personer som är inblandade, jag kommer att återkomma med datum på detta, tänk efter lite nu mina vänner vilka som är inblandade när man ska lämna in ett sådant här viktigt dokument och vilka datum som är viktiga och framför allt, inge bra att förfalska, ÄR inte detta ett bolag som ingår i en koncern som är på börsen!!

Jag ger upp! Jag lägger ner allt, ni är för stora att processa emot, grattis ni är vinnarna, så kan det se ut.

Hej,
Detta är ett mycket vanligt scenario i svenskt näringsliv när det gäller konflikter. Den lilla människan pallar inte hur mycket som helst, är det värt att offra nära och kära? Man går runt och ältar saker och ting till förbannelse, folk i ens omgivning orkar inte stå ut med en. Personen ifråga likväl som jag tar till andra metoder för att dämpa sin ångest och oro, detta skapar splittringar i familjen m.m.

I det stora företaget så har man resurser, man har kundskapen och pengarna för att driva processer. I nio fall av tio så har man varit i en sådan situation tidigare och då har man kundskapen hur man ska driva just detta Case. Så nu har man herr Isaksson på kroken och det är bara att hala ner han till hajarna tänker man, han är slut nu han orkar inte längre.

Problemet är för dessa företag som jag bloggat om tidigare är att jag har tappat ALLT och rest mig på nio nu, jag har inget kvar att förlora. Så för mig blev det ett ganska enkelt val, dö eller kämpa vidare. Ganska hårda ord men så var det jag blev räddad i sista minuten av en god vän. Detta låter nu väldigt dramatiskt men så var det, det var vägen ner i skiten som var jobbigt, jag hade en sju helvetes massa föreställningar om saker och ting som inte var sanna. Men när min värld rasades samman så föll jag ifrån våning tre till botten planet. Jag hade nämligen i ett 12 våningshus stannat upp två gånger i raset.

Det man glömmer bort i dom stora företagen är att dom är också uppbyggda av människor och deras värderingar,
Alltså den mänskliga faktorn avgör hur saker och ting kommer att bli. När vi sålde bolaget Pan Alarm till Panaxia så skulle jag fått betalt, ca 26 miljoner. Alla som följt bloggarna vet hur det gick till så den historien behöver inte upprepas utan 99 % av alla som jag pratat med tycker att det är konstigt att ej betalning erlagts. Alla anser detta. Nu ska jag inte avslöja detaljer kring historien men man påstår i alla fall att jag fått betalt genom hus i Grekland och 11 miljoner Panaxia aktier, detta drar man upp när det passar. Detta är nonsens, ett kontant bud är ett kontant bud inget annat.

Dom som är inblandade i denna affär är Panxias styrelse, Foyens advokat byrå legal rådgivare, PWC och ekonomichef.

För att ta DÖD på mig och min fordran så måste man skita ner mig med grundarna på Panaxia, så föds nu kvarstadsansökan. Kvarstadsansökan är och kommer förbli den mest undermåliga som någonsin presterats av en advokat byrå och dessa lakejer som varit inblandade. Lögn på lögn körs nu ut i media där jag målas upp som en kriminell person, hur ska jag kunna få upprättelse nu? Jag säljer bevakning och säkerhetslösningar till människor och målas ut i media som om jag vore kriminell!

Komplicerat? Ja detta är en invecklad historia. Nu tycker vissa personer lägg ner detta och gå vidare i livet, det är inte värt att du håller på och lägger ner energi på detta, nu är det inte så enkelt mina vänner, jag kan inte lägga ner detta, jag har gjort ett val. Valet stod om jag skulle DÖ eller fortsätta kämpa!

Jag har gjort mitt val, jag har inget kvar och det finns företag därute som har gjort fel, stora fel. Dessa personer och företag måste göra rätt för sig. Sedan kan jag lägga detta bakom mig. När man har som jag stirrat helvetet rakt in i ögat och fallit så djupt som jag gjort och gör en vändning då mina vänner så är inget jobbigt längre för mig.

Så svar till er som vill att jag ska sluta blogga, sluta läs. Detta är en uppmaning till er som vill göra rätt för er, visa i handling istället för att uppmana mig att sluta blogga.

Däremot så lovar jag att ändra eller ta bort rena felskrivningar, hade ett samtal idag där en person känner sig utpekad. Jag lovar att jag ska gå igenom mtrl igen och jag kommer då i sådana fall ta bort eller ändra detta.

Som sagt jag vet inte om jag ska ta det som ett hot ifrån er att jag ska sluta blogga men vi kan ju ha en röstning i min lilla värld, där jag är Kim- Jung så den röstningen är given, Advokat byrån och revisionsbyrån detta är inget hot utan ett löfte.Vi kommer aldrig ge oss! Låt oss sätta oss ner, varför fegar ni ut?

Som vi säger i Skellefteå där dom har bra revisorer, smaklig måltid. Vi hörs alla läsare, tack för att ni vill att jag fortsätter. Tack och fortsätt hör av er. Kommer bli en annan inriktning snart, granskning av vår kära säkerhetsbransch och myndigheter. Där ingår undertecknad.

Panaxia och Nordiskbevakningstjänst:s konkursförvaltare, upp till bevis!

Hej alla!
Etablissemanget börjar ställas emot väggen!
Konkursförvaltarna har ett enormt ansvar, min konkursförvaltare i HIH holding också, dessa förvaltare ska utreda och lämna vidare till polisen, eller rättare sagt dom ska lämna vidare saker till ekobrottsmyndigheten när dom misstänker BROTT.
Revisorer! PWC återigen måste jag gå på dessa, varför gick ni inte till polisen? Varför väljer ni att gå till polisen med saker som inte ens är sanna.

Varför lämnades kvarstadsansökan till Attunatingsrätt in på det viset?

Hörde på stan eller rättare sagt ett rykte går att ni tycker att det var jobbigt att hamna i radion, Sverige är ett litet land i dessa sammanhang, alla har någon koppling hit eller dit. För några bloggar sedan så skrev jag om varumärket hur viktigt det är och att man måste göra rätt för sig.

Jag har varit med på tv och i radio samt tidningar, svarat på frågor m.m. Om ni hade hamnat i radion och om det varit felaktigt så hade ni replikerat DIREKT. När jag var i radion angående kvarstadsansökan så var det ni som gav underlaget så att det hamnade i radion, varför? Det var ju inte så att ni ringde upp mig och frågade om saker.

Nordkorea! Detta land har en mer öppen attityd en detta.

Företaget måste vara ärligt och företaget byggs av dom människorna som är där och den kulturen byggs av dessa människor. Ett jätte grattis till Foyen här och den legala rådgivare som var med i affären Pan Alarm då Panaxia inte hade pengar att köpa för, detta är inte speciellt bra varumärkesbyggande, dessutom så ska personen ifråga vara expert inom området säkerhet. Det är så jag mår illa.

När det gäller mitt varumärke eller mig själv så börjar det vända! Men när det gäller kvarstadsansökan och Panaxia så kommer jag få leva med detta under en väldigt lång tid framöver. I den profession som jag har så har ni skadat mig. Nog om detta.
Frågan är nu om konkursförvaltare samt deras utredare som är revisorer orkar med att vara 100 % procent ärliga i alla deras uppfattningar om hur saker och ting är, det är en komplex historia detta och den innehåller många olika delar. Att utreda kollegor måste vara jobbigt, men i denna historia så måste nu utredningen vara sanningsenlig.

Att den lilla människan blir hörd också och att inte PWC eller någon annan större aktör kan lägga en våt trasa över detta.

Men att granska om Foyen gjort eller om PWC gjort rätt kan inte vara speciellt svårt.

Det är självklart så att jag har berättat min historia för jurister och advokater som jag känner, jag har också bollat frågan om WPC:s agerande med revisorer. Jag har försökt komma på möte med både Foyen och PWC men dom struntar helt enkelt i mig. Jag blir ledsen och bestört över deras agerande.

Vad skönt att revisionsnämnden börjar agera! PWC kan inte hålla på att utreda sig själva. Eller?
Jag vill träffa företrädare för Foyen samt PWC och få svar på mina frågor, enkla frågor, varför vill ni inte? Vad är ni rädda för? Jag har nu sökt er under en lång tid, Sparbanken 1826 representant har fått pension lagom till slutspelet, undrar varför?
Håkan, Vi kommer aldrig ge oss!

Nordiskbevakningstjänst AB har plundrats!

Hej alla!
När det gäller konkursen i Panaxia så förstår alla som varit med i denna härva eller läst om den att Nordiskbevakningstjänst mitt gamla bolag går i konkurs pga. av denna härva samt mitt ägarbolag HIH AB, jag har ej fått betalt första gången jag sålde mina aktier i Pan Alarm, Pan Alarm var Nordiskbevakningstjänst, det ska alla ha klart för sig. Pan Alarm var en tom boll som måste fyllas till alla pris. Vi blev således en måltavla för detta, det vet alla.

Under denna period är det väldigt illa ställt med mig och mitt bolag. Jag försöker att hålla skenet uppe såväl hos vänner och min familj. Vem vill vara en förlorare. Jag har kvar lån hos banken och mina aktier är sålda.
Det var ett kontant bud, alla vet det!

Det som skickas över till mig är en struntsumma Panaxia aktier samt ett hus som inte existerar jag har inte ens bett om detta, affären var med Panaxia ingen annan. Detta är en mycket enkel affär i början som krånglas till av olika skäl, Panaxia hade inga pengar ifrån början att köpa Pan Alarm för och det visste alla. Framför allt så visste den legala rådgivare detta, Foyensadvokat visste detta och gjorde upp affären trots detta. Det är ”skurkaktigt” nog om detta. Denna byrå ska jag berätta mer om senare.

Det jag ska försöka tydliggöra är hur spelet var innan konkursen på NBT, under konkursen och efter konkursen vad som hänt. Jag kommer presentera lite olika bevis. Detta kommer att påvisa hur dessa herrar i olika bolag plundrat bolaget och sedan försökt skylla detta på mig.

Vi måste resa tillbaka i tiden några månader innan Carolina Damos och Thomas Gravius blir häktade.
Alla lögnare och kriminella i Panaxia står och hoppar och vill att bevakningen på NBT ska gå i konkurs, min ekonomiska rådgivare Lars Rosvall vill också detta, han har under längre tid nu varit en Panaxia vän, han har alltså gett mig och mina kollegor en helt felaktig bild om vad som skett med Panxia affären. Larmcentralens chef på Panaxia vill locka över personal ifrån NBT, han lyckas med två. Lars Rosvall lyckas med att indoktrinera vår chef som skall hålla i värdetransporterna för vår del.

Sedan skulle man försöka att sabotera så mycket som möjligt. Vi fick tillbringa veckor med att städa upp efter en viss person. Vi hade länsstyrelsen på besök under väldigt lång tid. Denna person försöker också systematiskt kränka mig på Flashback samt på facebook.

Det bästa som hade kunnat hända nu för Panaxias rövarband var att vi skulle tappa auktorisationen. Många stod bokstavligt talat och skrek på mitt rum att vi skulle stämma personen i fråga. Det mest absurda är att personen som skadat oss så mycket går och påstår att jag hotad honom. Jag tror eller rättare sagt vet att denna person genomgår ett moraliskt helvete nu. Han måste ha det jobbigt.

Det var mycket nära att man hade lyckats med detta rövar trick om inte nu personalen på NBT varit så flitiga. Vi hade kunnat tappa auktorisationen, lögnerna in till länsstyrelsen höll på att gå igenom.
Det man inte hade räknat med hos rövarbandet var att Panaxia gick i konkurs, så där stod personen ifråga ifrån oss och rövargänget utan husse, vad gör vi nu då? Förvirringen är nu stor hos rövargänget.

Dom som vet dom vet, det är en alldeles för invecklad historia att berätta men nu så här efteråt kan jag bara konstatera att det var alldeles för många hajar runt båten vid denna period.
När konkursen i Panaxia var ett faktum så börjar XYZ Fiskargatan och dess patrask att starta städpatrull AB, redan här förstår man att inte det går att rädda NBT.

Jag får sparken och kort därefter tar man bort den kompetenta ekonomichefen på NBT, varför? Bara för att sopa igen spåren och börja plundra bolaget på tillgångar förstås.

Det är ganska enkelt att se vart alla avtalen har försvunnit och vilka det är som producerar uppdragen idag.
Det som däremot är lite mera komplex och tar lite mera tid är att gå igenom böckerna, räkenskaperna.
Under rekonstruktionen på NBT så hände många saker i böckerna, dessa herrar som var med och kokade i böckerna kommer att få förklara sig, om jag vore i deras kläder skulle jag gå raka vägen till ekobrottsmyndigheten och förklara vad vi gjort. Detta är naturligtvis ett dröm scenario som aldrig kommer hända. Jag kan berätta en sak här och nu så att ni får en försmak på vad som kommer att uppdagas.

Dessa herrar eller herre bokar upp en fordran på Håkan Isaksson holding på 6,7 miljoner!
Detta är helt felaktigt, dessa pengar har jag förklarat många gånger och jag gör det igen. Jag gör det gärna hur många gånger som helst.
1,7 miljoner kommer in på NTB:s konto dessa går raka vägen in på ett Swedbanks konto som inte ägs av Håkan Isaksson holding.
5 miljoner kommer in på NTB:s konto dessa går raka vägen in på ett Swedbanks konto som inte ägs av Håkan Isaksson holding.
Björn Wallin den dåvarande koncernchefen på Panaxia är det som uppmanar vår ekonomichef via mail att föra över dessa pengar till detta konto.
Nu till 10 000 kronorsfrågan Vem tror ni nu äger detta konto? Lista ut det, inte är det mitt och inte är det den s.k. planeraren. Så vems är då detta konto?

Det man nu gör är att man bokar upp dessa pengar emot Håkan Isaksson holding som om jag hade stulit dessa!
Detta är osmakligt och hade det inte varit för en gammal god vän och kollega så hade jag haft det väldigt jobbigt att förklara detta, jag hade ingen aning om att man bokat upp detta på mig och mitt bolag.

Jag kommer inom kort att publicera ett brev där ni själva kan läsa brevet som skickas till mig, påstår man att man gjort. Dessa 6,7 miljoner använder sig också Björn Wallin om i kvarstadsansökan emot mig. Han är själv med och för över dessa pengar till Swedbanks kontot som jag inte äger, sedan anmäler han mig och sedan gör XYZ Fiskargatan detta.

Tror ni att jag under en rättegång skulle kunnat förklara detta så att nämndemännen, domaren skulle förstå detta!
Först ska jag förklara för en försvars advokat denna historia, bara det kommer ta tre månader. Sedan ska jag förklara att jag inte bara har blivit lurad en gång utan tre gånger. Vem tror på det? Det gäller att samla bevis, samla bevis och samla bevis.

Detta är ett arbete som skulle göra vilken utredare som helst i detta avlånga land grön av avund. Det ska också tillägas att jag mått väldigt dåligt under en lång tid och att jag bara har orkat jobbat en begränsad tid per dag, jag är van att jobba hårt och länge.

Tack till alla mina vänner som trott på mig och orkat stå ut och framför allt ett stort tack till kollegan och vännen som har stått bakom mig under en lång tid i denna härva.

När slutspelet snart börjar är vi laddade med bevis och bevis. Läs nedan, svart på vitt hur en man med en penna kan ställa till det. Ser ganska bra ut om man bara läser det rakt upp och ner.
Jag kommer att skriva mer om vilka som har uppdragen som NBT hade och hur böckerna ser ut idag och hur dom såg ut. Detta var bara en introduktion.
Jag kommer att återkomma! Vi viker aldrig ner oss. Snart börjar slutspelet. Ps CBR, sluta jaga mig annars kanske allt om dig dyker upp, vem vet?